Privacy

Privacyverklaring

  1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe Zorgbedrijf Sint-Truiden, OCMW-vereniging van publiek recht, omgaat met jouw persoonsgegevens die het via verschillende kanalen verkrijgt. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waardoor iemand geïdentificeerd kan worden. Zorgbedrijf Sint-Truiden verwerkt je gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met ‘verwerken’ wordt o.a. bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen informatie.

  1. Doeleinden van verwerking

We hebben voor de uitoefening van onze zorg en dienstverlening, interne werking, werving en rekrutering, aanvragen vrijwilligerswerk en stages, … een aantal  persoonsgegevens van je nodig. Onze opdrachten staan uitgebreid omschreven op onze website www.zorgbedrijfsinttruiden.be. Zorgbedrijf Sint-Truiden verwerkt de gegevens die je meedeelt of die het verkrijgt via een ander kanaal enkel indien de verwerking ten minste aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het zorgbedrijf rust.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van het zorgbedrijf of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Wanneer de verwerking op basis van toestemming plaatsvindt, heeft betrokkene steeds het recht om zijn toestemming in te trekken.

De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

  1. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een of meerdere bestanden en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  1. Aan wie mogen wij je persoonlijke gegevens communiceren?

De persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is, het noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met jou als betrokken partij, wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of indien je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

  1. Beveiliging van de gegevens

Zorgbedrijf Sint-Truiden neemt te allen tijde de meest passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

  1. Welke rechten heb je?

Binnen de grenzen van de wet heb je met betrekking tot je persoonsgegevens het recht

- toegang te krijgen tot je gegevens

- te vragen je gegevens te wissen of te verbeteren

- hun verwerking te beperken

- bezwaar te maken tegen de verwerking

- je toestemming in te trekken

- om je gegevens in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te krijgen (overdraagbaarheid)

- op vergoeding en aansprakelijkheid bij schade

  1. Welke plicht heb je?

Elke relevante wijziging in je persoonsgegevens meld je onmiddellijk en spontaan aan het zorgbedrijf.

  1. Heb je vragen, opmerkingen of een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten?

Mocht je vragen, opmerkingen of een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met

- mevrouw Rosanna Pascariello, algemeen directeur, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden, tel. 011 69 70 44 of via mail naar rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

- de heer Gunter Willems, functionaris voor gegevensbescherming, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden, tel. 011 69 70 44 of via mail naar gunter.willems@zorgbedrijfsinttruiden.be  

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, als je vermoedt dat de verwerking van je persoonlijke gegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt.

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via mail naar contact@apd-gba.be